Predstavitev študijskega programa

Prvostopenjski visokošolski študijski program prve stopnje DELOVNA TERAPIJA

PREDSTAVITVENI ZBORNIK vpis v študijskem letu 2019/2020

PREDSTAVITVENI ZBORNIK vpis v študijskem letu 2018/2019

Trajanje študija: 3 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 180

Strokovni naslov diplomanta: diplomirana delovna terapevtka (VS), diplomirani delovni terapevt (VS)

Okrajšava strokovnega naslova: dipl. del. ter. (VS)

Temeljni cilji programa:

Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Delovna terapija je usposobiti strokovnjaka, ki bo razumel človekovo delovanje na področju skrbi za samega sebe, produktivnem področju in področju prostega časa, v kontekstu okolja. Diplomant delovne terapije bo sposoben samostojne izvedbe delovno terapevtskega procesa; kritičnega razmišljanja in analitičnega reševanja problemov; razumel bo osnove raziskovalnega dela in pomen le-tega za razvoj stroke; poznal bo delovanje zdravstvenega in socialnega sistema v Sloveniji. Z doseganjem temeljnih ciljev študijskega programa bodo študenti razvijali naslednje splošne kompetence:

 • sposobnost uporabe znanja v praksi;
 • sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic;
 • sposobnost samoocenjevanja, učinkovitosti in uspešnosti izbranih metod in postopkov;
 • sposobnost prilagajanja novim situacijam.
 • sposobnost kooperativnega dela v skupini;
 • obvladovanje komunikacijskih spretnosti;
 • obvladovanje osnovnih raziskovalnih metod, postopkov in procesov ter razvoj kritične in samokritične presoje;
 • etična refleksija in zavezanost profesionalni etiki;
 • sposobnost pridobiti, upravljati in kritično presojati o informacijah.
 • učne spretnosti, samostojno učenje na svojem poklicnem področju, pozitiven odnos in odgovornost za lastno vse-ţivljenjsko učenje;
 • avtonomnost v strokovnem delu.

 

Predstavitveni zbornik Delovna terapija 1. stopnje 2016/2017

Predstavitveni zbornik Delovna terapija 1. stopnje 2017/2018

Predstavitveni zbornik - angl

Visokostrokovni študijski program Delovna terapija (stari program) - študijski program je v tiskani verziji dostopen v knjižnici, referatu in vodji študijskega programa

ŠTUDIJSKI PROGRAM PO MERILIH ZA PREHODE

Študenti o študiju DT


 

Kategorija: Študij - delovna terapija