Katalog informacij javnega značaja

 

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:
Univerza v Ljubljani Zdravstvena fakulteta
Ljubljana, Zdravstvena pot 5
telefon: 01/300-11-11
faks: 01/300-11-19
spletna stran: http://www.zf.uni-lj.si

Odgovorna uradna oseba:
dekan: doc. dr. Andrej Starc

Datum prve objave kataloga:
30.6.2006

Datum zadnje spremembe:
16.05.2017

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
http://www.zf.uni-lj.si


2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2a Organigram in podatki o organizaciji zavoda


Kratek opis delovnega področja zavoda:

Zdravstvena fakulteta (ZF) je članica Univerze v Ljubljani in na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organiziranosti in delovanju Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani (z dne 5.11.2009) izvaja program visokega šolstva na področju 72 (zdravstvo), skladno s tem pa na podpodročjih 723 (zdravstvena nega in oskrba), 725 (zdravstvena tehnologija) ter 726 (terapija in rehabilitacija).

Znanstvenoraziskovalno delo se izvaja kot del pedagoškega dela v sklopu temeljnih, razvojnih in drugih projektov.

ZF izvaja osem univerzitetnih oz. visokošolskih strokovnih študijskih programov prve in druge stopnje:
-babištvo (1. stopnja)
-delovna terapija (1. stopnja)
-fizioterapija (1. in 2. stopnja)
-radiološka tehnologija (1. in 2. stopnja)
-ortotika in protetika (1. stopnja)
-laboratorijska zobna protetika (1. stopnja)
-sanitarno inženirstvo (1. in 2. stopnja)
-zdravstvena nega (1. in 2. stopnja)

Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani uspešno sodeluje z družbenim okoljem in gospodarstvom.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

I. Organi Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani

Dekan

doc. dr. Andrej Starc

Prodekanja za študijske zadeve:
doc. dr. Martina Oder 

Prodekan za raziskovalno delo:
doc. dr. Gregor Gomišček

Prodekan za kakovost:
doc. dr. Miroljub Jakovljević


Senat
Predsednik Senata: doc. dr. Andrej Starc
kontaktna oseba: Mojca Dolar, tel.: 01/300-11-13

Upravni odbor
Predsednik upravnega odbora: pred.dr. Darja Thaler
kontaktna oseba: Andrej Vrtačnik  tel.: 01/300-11-98

Akademski zbor
Predsednica Akademskega zbora:pred. dr. Jelena FIczko
kontaktna oseba: Mojca Dolar, tel.: 01/300-11-13

Študentski svet
Predsednik: Patricija Detiček
Podpredsednik: Gregor Jerebic

II. Oddelki Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani
Oddelek za babištvo –  v. d. predstojnika doc. dr. Andrej Starc
Oddelek za delovno terapijo – predstojnica: pred. Alenka Oven
Oddelek za fizioterapijo – predstojnik: doc. dr. Renata Vauhnik
Oddelek za radiološko tehnologijo – predstojnica: viš. pred. Tina Starc, MSc.
Oddelek za sanitarno inženirstvo – predstojnik: doc. dr. Rok Fink
Oddelek za protetiko – predstojnik: pred. mag. Tomaž Lampe
Oddelek za zdravstveno nego – predstojnica: doc. dr. Andreja Kvas

III. Katedre
Katedra za babištvo – vodja: doc. dr. Ana Polona Mivšek
Katedra za družbene vidike zdravja in zdravstva - vodja: doc. dr. Barbara Domajnko
Katedra za področje javno zdravje - vodja: doc. dr. Damjan Slabe
Katedra za zdravstveno vzgojo - vodja: viš. pred. mag. Darja Ovijač
Katedra za biomedicino v zdravstvu - vodja: doc. dr. Raja Gošnak Dahmane
Katedra za zdravstveno nego - vodja: pred. Manca Pajnič
Katedra za fizioterapijo - vodja: viš. pred. mag. Sonja Hlebš
Katedra za delovno terapijo - vodja: viš. pred. mag. Cecilija Lebar
Katedra za radiološko tehnologijo - vodja: doc. dr. Nejc Mekiš
Katedra za zdravstveno ekologijo in nadzorstvo - vodja: izr. prof. dr. Borut Poljšak
Katedra za ortotiko in protetiko -  vodja: pred. mag. Tomaž Lampe
Katedra za biomehaniko - vodja: doc. dr. Gregor Gomišček
Katedra za zdravstveno in sanitarno mikrobiologijo - vodja: doc. dr. Karmen Godič Torkar

IV. Tajništvo
Tajnik: Mojca Dolar, tel.: 01/300-11-13

V. Knjižnica
Vodja knjižnice: Vesna Denona, tel.: 01/300-11-56

Raziskovalni inštitut
Predstojnica: doc. dr. Gregor Gomišček

VII. Center za vseživljenjsko učenje
Predstojnica: viš. pred. dr. Katarina Kacjan Žgajnar


2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:
Tajnik: Mojca Dolar
tel: 01/300-11-13, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi:

- Statut Univerze v Ljubljani
- Pravila o organiziranosti in delovanju Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani
- Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev
- Pravilnik o preverjanju znanja
- Pravilnik o opravljanju diplomskega dela in diplomskega izpita
- Pravila o podeljevanju Prešernovih nagrad študentom ZF

Državni predpisi:
- Zakon o visokem šolstvu
- Zakon o zavodih
- Zakon o zdravstveni dejavnosti
- Zakon o splošnem upravnem postopku
- Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
- Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o računovodstvu
- Zakon o knjižničarstvu
- Zakon o javnih uslužbencih
- Zakon o delovnih razmerjih
- Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani
- Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov za podelitev naziva učni zavod
- Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti
- Nacionalni program visokega šolstva
- Kolektivna pogodba za negospodarstvo
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Predpisi EU:

Izobraževanje

- Sklep št. 2/00 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje Republike Slovenije v programih skupnosti na področjih usposabljanja in izobraževanja
- Sklep št. UE-SI 959/99 Pridružitvenega sveta z dne 29. 4. 1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti na področjih usposabljanja, mladine in izobraževanja

Program "Socrates"
- Sklep št. 3/2001 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o določitvi finančnega prispevka Slovenije za sodelovanje v programih Socrates II in Mladina v letih 2001 do 2006

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
/

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
- Program dela Zdravstvene fakultete

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
- postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja
- habilitacijski postopek z matičnimi področji Zdravstvene fakultete
- prijavno-sprejemni postopek za vpis v višji letnik

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
- evidenca izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem študiju ter študijskih programih za izpopolnjevanje
- evidenca o priznavanju izobraževanja
- evidenca prijavljenih kandidatov za vpis in vpisanih študentov
- evidenca o zaposlenih delavcih
- evidenca o izpitih in drugih študijskih obveznostih
- osebni karton študenta
- evidenca uporabnikov knjižnice
- evidenca o osebnih prejemkih

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
- popis nepremičnin v uporabi Zdravstvene fakultete na objektu Zdravstvena pot 5, Ljubljana

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

- seznam predavanj za tekoče študijsko leto
- študijski koledar za tekoče študijsko leto
- cenik storitev za tekoče študijsko leto
- analiza prijave in vpisa za preteklo študijsko leto
- poslovno poročilo za preteklo leto

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.zf.uni-lj.si ob vsakem času.
Informacije so fizično dostopne vsak delovnik na sedežu Univerze v Ljubljani Zdravstvene fakultete.
Povezava na katalog informacij javnega značaja Univerze v Ljubljani

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
- število študentov
- število zaposlenih
- preverjanje izdanih diplom
- prehodnost med študijskimi programi
- cenik storitev
- šolanje v tujini
- priznavanje izobraževanja
- merila za izvolitev v naziv učiteljev in sodelavcev
- študij in možnosti nadaljevanja študija
- podatki o dohodkih zaposlenih

 

 

Kategorija: Predstavitev - splošno