Četrto in peto opravljanje izpita se opravlja pred komisijo, ki jo sestavljajo najmanj trije člani. Na prošnjo študenta lahko Komisija za študijske zadeve odobri tudi drugo in tretje opravljanje izpita pred komisijo. Četrto opravljanje se lahko opravlja le pisno, s tem, da vsi člani komisije izpit samo pregledajo. Pri petem opravljanju izpita mora imeti študent možnost ustnega zagovora izpita. Pri petem opravljanju so prisotni najmanj trije člani komisije.