Predstavitev

Ena od temeljnih nalog univerze je razvoj stroke, prenašanje najnovejših svetovnih spoznanj k nam in v prakso. To pa je mogoče samo, če so učitelji aktivno udeleženi pri kvalitetnem raziskovalnem delu, ki mora biti svetovno primerljivo. Že v času višje šole so nekateri znanstvenoraziskovalno delali – predvsem v povezavi z drugimi raziskovalnimi skupinami Univerze. S prehodom na visoko strokovni program pa so se pojavile tudi večje zahteve po raziskovalnem delu. Zato je bil s sklepom senata VŠZ v septembru leta 1998 ustanovljen Raziskovalni inštitut Visoke šole za zdravstvo, njegov prvi vodja je bil dr. France Sevšek.

Raziskovalno delo Zdravstvene fakultete je organizirano v okviru Raziskovalnega inštituta Zdravstvene fakultete. Poleg 'študijskih' področij kot so babištvo, delovna terapija, fizioterapija, ortotika in protetika,  radiologija, sanitarno inženirstvo in zdravstvena nega bomo v okviru Raziskovalnega inštituta razvijali tudi interdisciplinarno raziskovalno delo, ki naj bi ta področja povezovalo. Sem sodijo aplikativne raziskave na področju celostnega varstva starostnikov, njihovega življenjskega sloga, načinov ocenjevanja njihovih zmogljivosti, preprečevanja padcev itd. Znanstvenoraziskovalno pa bomo delovali tudi na področju biomehanike, ergonomije, razvoja ocenjevalnih testov, električne stimulacije, proučevanja učinkov športne vadbe na delovanje živčno-mišičnega sistema, zdravstvene ekologije in nadzora, globalnega pristopa reševanja problemov zagotavljanja varne hrane, analize podatkov, računalniške obdelave slik, biomedicinske simulacije in analize nelinearnih kompleksnih sistemov. Aktivni bomo tudi pri razvoju sodobnih metod izobraževanja v zdravstvu.

Raziskovalni inštitut ZF sodelavcem omogoča nastopanje na razpisih za financiranje znanstvenoraziskovalnega dela in s tem postopen prenos znanstvenoraziskovalne dejavnosti pod okrilje ZF in njen nadaljnji razvoj. Zato pričakujemo, da se bo postopoma izboljšala opremljenost laboratorijev ZF ter povečala možnost mladih za raziskovalno delo na izbranih področjih. Študentom se bodo ob tem odprle nove možnosti za izdelavo kvalitetnih diplomskih del, k delu pa bomo pritegnili tudi že uveljavljene raziskovalce.  
Posebno pozornost bomo posvetili tudi razvoju mednarodnega raziskovalnega sodelovanja. Prizadevali si bomo za povezovanje z različnimi raziskovalnimi institucijami po svetu. Pri tem bomo pozorni predvsem na dvig kvalitete raziskovalnega dela. Tako povezovanje nam bo omogočilo tudi skupno kandidiranje na mednarodnih razpisih.

Raziskovalni inštitut ZF skrbi tudi za prenos znanja v prakso. Poleg temeljnih raziskav se njegovi sodelavci ukvarjajo tudi z aplikativnimi raziskavami. Pridobljeno znanje bomo tudi v prihodnje prenašali v prakso preko seminarjev, člankov in aktivne udeležbe na domačih in tujih znanstvenih in strokovnih srečanjih. Inštitut bo v okviru svojih možnosti in zakona skrbel za izdajanje strokovne literature. Omogočal bo izmenjavo tujih in domačih strokovnjakov ter svetovanje in recenzije. Večji obseg raziskovalnega dela na ZF in njegova večja kvaliteta se bosta zrcalila tudi v kvalitetnejšem pouku. Študenti ZF bodo spoznavali pridobljeno znanje v obliki rednih predavanj, seminarjev ter sodelovanja pri raziskovalnem delu.

Vodja raziskovalnega inštituta

doc. dr. Gregor Gomišček, prodekan za raziskovalno delo

______________________________________________

Etični kodeks za raziskovalce UL

Evropski kodeks ravnanja za raziskovalno integriteto

Vodnik po najboljših praksah za raziskovalno integriteto in etiko

Projekti v teku

Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti (2015-2020)

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.