1 Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:
Univerza v Ljubljani Zdravstvena fakulteta
Ljubljana, Zdravstvena pot 5
Telefon: +386 (0)1 300 11 11
Spletna stran: https://www.zf.uni-lj.si

Odgovorna uradna oseba:
dekan: izr. prof. dr. Andrej Starc

Datum prve objave kataloga:
30. 6. 2006

Datum zadnje spremembe:
20. 11. 2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
https://www.zf.uni-lj.si


2 Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Zdravstvena fakulteta (ZF) je članica Univerze v Ljubljani in na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organiziranosti in delovanju Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani (z dne 5.11.2009) izvaja program visokega šolstva na področju 72 (zdravstvo), skladno s tem pa na podpodročjih 723 (zdravstvena nega in oskrba), 725 (zdravstvena tehnologija) ter 726 (terapija in rehabilitacija).

Znanstvenoraziskovalno delo se izvaja kot del pedagoškega dela v sklopu temeljnih, razvojnih in drugih projektov.

ZF izvaja osem univerzitetnih oz. visokošolskih strokovnih študijskih programov prve in druge stopnje:

Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani uspešno sodeluje z družbenim okoljem in gospodarstvom.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

I. Organi Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani

Dekan
izr. prof. dr. Andrej Starc

Prodekan za kakovost in mednarodno sodelovanje:
doc. dr. Miroljub Jakovljević

Prodekan za raziskovalno delo:
doc. dr. Gregor Gomišček

Prodekanja za študijske zadeve:
doc. dr. Martina Oder

Senat
Predsednik Senata: izr. prof. dr. Andrej Starc
Kontaktna oseba: Mojca Dolar, tel.: 01 300 11 13

Upravni odbor
Predsednik upravnega odbora: viš. pred. dr. Darja Thaler
Kontaktna oseba: Andrej Vrtačnik,  tel.: 01 300 11 98

Akademski zbor
Predsednica Akademskega zbora: pred. dr. Jelena Ficzko
Kontaktna oseba: Mojca Dolar, tel.: 01 300 11 13

Študentski svet
Predsednik: Gregor Jerebic
Podpredsednik: Gorazd Levičnik


II. Oddelki Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani
Oddelek za babištvo –  predstojnica: viš. pred. Anita Prelec
Oddelek za fizioterapijo – predstojnik: izr. prof. dr. Renata Vauhnik
Oddelek za delovno terapijo – predstojnica: pred. Alenka Oven
Oddelek za radiološko tehnologijo – predstojnica: viš. pred. Erna Alukić
Oddelek za sanitarno inženirstvo – predstojnik: doc. dr. Rok Fink
Oddelek za protetiko – predstojnik: viš. pred. mag. Tomaž Lampe
Oddelek za zdravstveno nego – predstojnica: pred. dr. Manca Pajnič

III. Katedre
Katedra za babištvo – vodja: izr. prof. dr. Ana Polona Mivšek
Katedra za družbene vidike zdravja in zdravstva - vodja: doc. dr. Barbara Domajnko
Katedra za področje javno zdravje - vodja: doc. dr. Damjan Slabe
Katedra za zdravstveno vzgojo - vodja: doc. dr. Andreja Kvas
Katedra za biomedicino v zdravstvu - vodja: izr. prof. dr. Raja Gošnak Dahmane
Katedra za zdravstveno nego - vodja: pred. dr. Mirjam Ravljen
Katedra za fizioterapijo - vodja: viš. pred. mag. Sonja Hlebš
Katedra za delovno terapijo - vodja: viš. pred. mag. Cecilija Lebar
Katedra za radiološko tehnologijo - vodja: doc. dr. Nejc Mekiš
Katedra za zdravstveno ekologijo in nadzorstvo - vodja: izr. prof. dr. Borut Poljšak
Katedra za ortotiko in protetiko -  vodja: viš. pred. mag. Tomaž Lampe
Katedra za biomehaniko - vodja: doc. dr. Gregor Gomišček
Katedra za zdravstveno in sanitarno mikrobiologijo - vodja: izr. prof. dr. Karmen Godič Torkar

IV. Tajništvo
Tajnik: Mojca Dolar, tel.: 01 300 11 13

V. Knjižnica
Vodja knjižnice: Vesna Denona, tel.: 01 300 11 56

VI. Znanstveno - raziskovalni inštitut
Predstojnica: doc. dr. Gregor Gomišček

VII. Center za vseživljenjsko učenje
Predstojnik: doc. dr. Miha Fošnarič


2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:
Tajnik: Mojca Dolar
tel: 01 300 11 13, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi:

 • Statut Univerze v Ljubljani
 • Pravila o organiziranosti in delovanju Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani
 • Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev
 • Študijski red

Državni predpisi:

 • Zakon o visokem šolstvu
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o zdravstveni dejavnosti
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
 • Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani
 • Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov za podelitev naziva učni zavod
 • Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti
 • Nacionalni program visokega šolstva
 • Kolektivna pogodba za negospodarstvo
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Predpisi EU:

Izobraževanje

 • Sklep št. 2/00 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje Republike Slovenije v programih skupnosti na področjih usposabljanja in izobraževanja
 • Sklep št. UE-SI 959/99 Pridružitvenega sveta z dne 29. 4. 1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti na področjih usposabljanja, mladine in izobraževanja

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
/


2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 • Program dela Zdravstvene fakultete


2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 • postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja
 • habilitacijski postopek z matičnimi področji Zdravstvene fakultete
 • prijavno-sprejemni postopek za vpis v višji letnik


2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • evidenca izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem študiju ter študijskih programih za izpopolnjevanje
 • evidenca o priznavanju izobraževanja
 • evidenca prijavljenih kandidatov za vpis in vpisanih študentov
 • evidenca o zaposlenih delavcih
 • evidenca o izpitih in drugih študijskih obveznostih
 • osebni karton študenta
 • evidenca uporabnikov knjižnice
 • evidenca o osebnih prejemkih


2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • popis nepremičnin v uporabi Zdravstvene fakultete na objektu Zdravstvena pot 5, Ljubljana


2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

 • študijski koledar za tekoče študijsko leto
 • cenik storitev za tekoče študijsko leto
 • poslovno poročilo za preteklo leto


3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Večina informacij je dostopna prek spleta https://www.zf.uni-lj.si ob vsakem času.
Informacije so fizično dostopne vsak delovnik na sedežu Univerze v Ljubljani Zdravstvene fakultete.
Povezava na katalog informacij javnega značaja Univerze v Ljubljani


4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 • število študentov
 • število zaposlenih
 • preverjanje izdanih diplom
 • prehodnost med študijskimi programi
 • cenik storitev
 • šolanje v tujini
 • priznavanje izobraževanja
 • merila za izvolitev v naziv učiteljev in sodelavcev
 • študij in možnosti nadaljevanja študija
 • podatki o dohodkih zaposlenih
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.