Prosimo poskrbite, da je na strani omogočen JavaScript, ki poganja dodatek za dostopnost. Katalog informacij javnega značaja

1 Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:
Univerza v Ljubljani Zdravstvena fakulteta
Ljubljana, Zdravstvena pot 5
Telefon: +386 (0)1 300 11 11
Spletna stran: https://www.zf.uni-lj.si

Odgovorna uradna oseba:
dekanja: doc. dr. Martina Oder

Datum prve objave kataloga:
30. 6. 2006

Datum zadnje spremembe:
20. 11. 2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
https://www.zf.uni-lj.si


2 Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja zavoda:

Zdravstvena fakulteta (ZF) je članica Univerze v Ljubljani in na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organiziranosti in delovanju Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani (z dne 5.11.2009) izvaja program visokega šolstva na področju 72 (zdravstvo), skladno s tem pa na podpodročjih 723 (zdravstvena nega in oskrba), 725 (zdravstvena tehnologija) ter 726 (terapija in rehabilitacija).

Znanstvenoraziskovalno delo se izvaja kot del pedagoškega dela v sklopu temeljnih, razvojnih in drugih projektov.

ZF izvaja osem univerzitetnih oz. visokošolskih strokovnih študijskih programov prve in druge stopnje:

Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani uspešno sodeluje z družbenim okoljem in gospodarstvom.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

I. Organi Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani

Dekanja
doc. dr. Martina Oder

Prodekan za študijske zadeve
doc. dr. Andrej Ovca

Prodekan za raziskovalno delo
doc. dr. Gregor Gomišček

Prodekan za kakovost:
izr. prof. dr. Andrej Starc


Senat
Predsednica Senata: doc. dr. Martina Oder
Kontaktna oseba: Mojca Lesjak Dolar, tel.: 01 300 11 13

Upravni odbor
Predsednik upravnega odbora: viš. pred. dr. Darja Thaler
Kontaktna oseba

Akademski zbor
Predsednica Akademskega zbora: pred. dr. Jelena Ficzko
Kontaktna oseba: Mojca Lesjak Dolar, tel.: 01 300 11 13

Študentski svet
Predsednik: Gregor Jerebic
Podpredsednik: Gorazd Levičnik


II. Oddelki Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani
Oddelek za babištvo –  predstojnica: izr. prof. dr. Ana Polona Mivšek
Oddelek za fizioterapijo – predstojnik: izr. prof. dr. Renata Vauhnik
Oddelek za delovno terapijo – predstojnica: pred. Alenka Oven
Oddelek za radiološko tehnologijo – predstojnica: viš. pred. Erna Alukić
Oddelek za sanitarno inženirstvo – predstojnik: doc. dr. Rok Fink
Oddelek za protetiko – predstojnik: viš. pred. mag. Tomaž Lampe
Oddelek za zdravstveno nego – predstojnica: pred. dr. Manca Pajnič

III. Katedre
Katedra za babištvo – vodja: viš. pred. Tita Stanek Zidarič
Katedra za družbene vidike zdravja in zdravstva - vodja: doc. dr. Barbara Domajnko
Katedra za področje javno zdravje - vodja: doc. dr. Damjan Slabe
Katedra za zdravstveno vzgojo - vodja: doc. dr. Andreja Kvas
Katedra za biomedicino v zdravstvu - vodja: izr. prof. dr. Raja Gošnak Dahmane
Katedra za zdravstveno nego - vodja: pred. dr. Mirjam Ravljen
Katedra za fizioterapijo - vodja: viš. pred. mag. Sonja Hlebš
Katedra za delovno terapijo - vodja: viš. pred. mag. Cecilija Lebar
Katedra za radiološko tehnologijo - vodja: izr. prof. dr. Nejc Mekiš
Katedra za zdravstveno ekologijo in nadzorstvo - vodja: prof. dr. Borut Poljšak
Katedra za ortotiko in protetiko -  vodja: viš. pred. mag. Tomaž Lampe
Katedra za biomehaniko - vodja: doc. dr. Gregor Gomišček
Katedra za zdravstveno in sanitarno mikrobiologijo - vodja: izr. prof. dr. Karmen Godič Torkar

IV. Tajništvo
Tajnik: Mojca Lesjak Dolar, tel.: 01 300 11 13

V. Knjižnica
Vodja knjižnice: Vesna Denona, tel.: 01 300 11 56

VI. Znanstveno - raziskovalni inštitut
Predstojnik: doc. dr. Gregor Gomišček

VII. Center za vseživljenjsko učenje
Predstojnik: izr. prof. dr. Miha Fošnarič


2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:
Tajnik: Mojca Lesjak Dolar
tel: 01 300 11 13, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi:

 • Statut Univerze v Ljubljani
 • Pravila o organiziranosti in delovanju Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani
 • Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev
 • Študijski red

Državni predpisi:

 • Zakon o visokem šolstvu
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o zdravstveni dejavnosti
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih
 • Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Odlok o preoblikovanju Univerze v Ljubljani
 • Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov za podelitev naziva učni zavod
 • Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti
 • Nacionalni program visokega šolstva
 • Kolektivna pogodba za negospodarstvo
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja

Predpisi EU:

Izobraževanje

 • Sklep št. 2/00 Pridružitvenega sveta EU - Slovenija o sprejetju pogojev za sodelovanje Republike Slovenije v programih skupnosti na področjih usposabljanja in izobraževanja
 • Sklep št. UE-SI 959/99 Pridružitvenega sveta z dne 29. 4. 1999, s katerim se sprejemajo določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti na področjih usposabljanja, mladine in izobraževanja

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
/


2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 • Program dela Zdravstvene fakultete


2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 • postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja
 • habilitacijski postopek z matičnimi področji Zdravstvene fakultete
 • prijavno-sprejemni postopek za vpis v višji letnik


2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • evidenca izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem študiju ter študijskih programih za izpopolnjevanje
 • evidenca o priznavanju izobraževanja
 • evidenca prijavljenih kandidatov za vpis in vpisanih študentov
 • evidenca o zaposlenih delavcih
 • evidenca o izpitih in drugih študijskih obveznostih
 • osebni karton študenta
 • evidenca uporabnikov knjižnice
 • evidenca o osebnih prejemkih


2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • popis nepremičnin v uporabi Zdravstvene fakultete na objektu Zdravstvena pot 5, Ljubljana


2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

 • študijski koledar za tekoče študijsko leto
 • cenik storitev za tekoče študijsko leto
 • poslovno poročilo za preteklo leto


3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Večina informacij je dostopna prek spleta https://www.zf.uni-lj.si ob vsakem času.
Informacije so fizično dostopne vsak delovnik na sedežu Univerze v Ljubljani Zdravstvene fakultete.
Povezava na katalog informacij javnega značaja Univerze v Ljubljani


4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 • število študentov
 • število zaposlenih
 • preverjanje izdanih diplom
 • prehodnost med študijskimi programi
 • cenik storitev
 • šolanje v tujini
 • priznavanje izobraževanja
 • merila za izvolitev v naziv učiteljev in sodelavcev
 • študij in možnosti nadaljevanja študija
 • podatki o dohodkih zaposlenih
Spletna stran za nemoteno in pravilno delovanje uporablja osnovne nujne piškotke. Obvezni piškotki in piškotki, ki ne obdelujejo osebnih podatkov, se naložijo samodejno, brez predhodne privolitve in z njimi ne obdelujemo nobenih podatkov. Analitičnih piškotkov ne uporabljamo. Več o piškotkih »