Prosimo poskrbite, da je na strani omogočen JavaScript, ki poganja dodatek za dostopnost. Oddelek za fizioterapijo

Predstojnik oddelka za fizioterapijo
izr. prof. dr. Renata Vauhnik

Namestnik predstojnika oddelka
asist. dr. Polona Palma

Vodja katedre za fizioterapijo
viš. pred. mag. Sonja Hlebš

Prva dvoletna fizioterapevtska šola je bila v Sloveniji ustanovljena na predlog Ortopedske klinike in Medicinske fakultete v Ljubljani leta 1947. Šolanje je sprva potekalo v Rovinju in sicer v Bolnišnici za kostno in sklepno tuberkulozo. Leta 1950 se je šolanje preselilo na novo ustanovljeno Srednjo fizioterapevtsko šolo v Ljubljani. Leta 1962 je bil prvič organiziran tudi izredni študij.
V študijskem letu 1995/96 je bil odprt visokošolski strokovni program fizioterapije, ki je prinesel nov strokovni naziv, diplomirani fizioterapevt oz. diplomirana fizioterapevtka.
S študijskim letom 2009/10 pa se je začel nov, po bolonjskih merilih posodobljen program.
V študijskem letu 2012/2013 je bil akreditiran dvoletni magistrskim študijski program fizioterapije, ki ga bomo začeli izvajati v bližnji prihodnosti.
Člani Oddelka za Fizioterapijo so v večini svoj magistrski oz. doktorski študij fizioterapije ali gibalnih in športnih znanosti opravili v Veliki Britaniji in na Nizozemskem. Nekateri so podiplomski študij opravili na Medicinski fakulteti in Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani.
Visoka izobraženost članov Oddelka za Fizioterapijo, ter bogate izkušnje pridobljene tako doma, kot v tujini, so pripomogle k dvigu kakovosti procesa izobraževanja fizioterapevtov v Sloveniji.
Člani Oddelka za Fizioterapijo stremimo h kakovostnemu pedagoškemu ter znanstveno - raziskovalnemu delu. V ponos so nam angažirani študentje in uspešni diplomanti.
 
Predstojniki Oddelka za Fizioterapijo skozi zgodovino:
 

Edvard Pohar

1962-1980

Marija Kandus

1980-1981

Milena Dragovič

1981-1983

Marija Kandus

1983-1987

Gabrijela Gaber

1987-1994

Miroljub Jakovljević

1994-1999

Gabrijela Gaber

1999-2004

Sonja Hlebš

2005-2006

Urška Puh

2007-2010

Alan Kacin

2010-2014

Miroljub Jakovljević

2014-2016

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo Laboratorija za fizioterapijo je znanstveno ovrednotenje obstoječih fizioterapevtskih metod in tehnik in razvoj novih metod preventive, ergonomije in fizikalnega zdravljenja. Proučujemo učinke telesne vadbe in različnih fizikalnih dejavnikov (toplota, tlak, svetloba, gravitacija in elektromagnetizem) na fiziološke mehanizme in delavno zmogljivost človeka ter možnosti njihove uporabe za preprečevanje in zdravljenje mišično-skeletnih, respiratornih in kardiovaskularnih poškodb in bolezni. Poleg temeljnih znanstvenih vidikov akutnega in kroničnega delovanja telesne vadbe in posameznih fizikalnih agensov na avtonomne (pato)fiziološke odzive in zmogljivost telesa, je raziskovalno delo v veliki meri tudi aplikativne narave, saj je ključni dolgoročni cilj laboratorija slovenski doprinos k »z dokazi podprti fizioterapevtski praksi« v svetovnem merilu. Zato sta poglavitni usmeritvi naših raziskav: 1) razvoj novih preventivnih in kurativnih fizioterapevtskih in ergonomskih metod 2) znanstveno ovrednotenje in nadgradnja obstoječih fizioterapevtskih in ergonomskih metod. Za dosego teh ciljev je ključno povezovanje pedagoškega in raziskovalnega dela, zaradi česar stremimo k stalnem in sistematičnem vključevanju študentov v znanstveno raziskovalni proces.

V obdobju 2007-08 je laboratoriji pridobil sredstva za financiranje podoktorskega projekta »Razvoj in ovrednotenje novih fizioterapevtskih metod za doseganje optimalne mišične zmogljivosti in zdravljenje mišične atrofije«. S finančnimi sredstvi na projektu je laboratorij financiral večino visoko specializirane raziskovalne opreme in se začel tesneje povezovati z drugimi kliničnimi in raziskovalnimi ustanovami kot so Ortopedska klinika (UKC Ljubljana), Onkološki inštitut Ljubljana, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut – Soča in Inštitut Jožef Stefan. Rezultati raziskovalnega dela, ki je bil izvedena pretežno z lastno opremo laboratorija so vabljena predavanja, prispevki na domačih in mednarodnih znanstvenih srečanjih.

Vodja katedre:

viš. pred. mag. Sonja Hlebš

Člani katedre:

doc. dr. Miroljub Jakovljević

doc. dr. Alan Kacin

izr. prof. dr.  Renata Vauhnik

doc. dr. Tine Kovačič

asist. dr. Polona Palma

asist. dr. Daša Weber

doc. dr. Tina Tomc Žargi

pred. Nina Hiti

asist. dr. Maja Petrič

strok. sod. Klauser Matthias

Opis dela katedre

Katedra za fizioterapijo je oblika strokovnega povezovanja in usklajevanja pedagoškega dela in s pedagoškim delom povezanega znanstveno-raziskovalnega dela visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev. Katedra za fizioterapijo povezuje znanstveno raziskovalna in strokovna področja, s ciljem izboljšanja znanstveno-strokovnega razvoja kadrov in pedagoškega dela. Katedra za fizioterapijo:

 • pripravlja sezname mentorjev, recenzentov in članov diplomskih in magistrskih del,
 • obravnava in odobrava teme diplomskih in magistrskih del,
 • predlaga senatu ZF poročevalce v postopkih za izvolitev v naziv (habilitacijski postopek), • daje pobude za zagotovitev študijskih gradiv, sestavljanje seznamov študijskih gradiv,
 • daje strokovna mnenja k novim ali dopolnjenim študijskim gradivom,
 • sodeluje s strokovnimi in znanstvenimi inštitucijami, ki delajo na posameznem strokovnem področju katedre.

Glede na že dolgoletno delovanje katedre za fizioterapijo je njena poglavitna naloga priprava in izvajanje visokošolskega strokovnega študijskega programa fizioterapija (1. stopnja) in priprava za izvajanje magistrskega študijskega programa fizioterapija (2. stopnja). Katedra za fizioterapijo si med poglavitne naloge postavlja implementacijo dodiplomskega študija pripravljenega po zahtevah bolonjske prenove in čimprejšnjo pripravo podiplomskega magistrskega študijskega programa fizioterapije. Katedra za fizioterapijo bo delovala na strokovnem in habilitacijskem področju fizioterapije in ergonomije. Člani katedre za fizioterapijo so visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci habilitirani za področje fizioterapije in ergonomije, ki izvajajo znanstvenoraziskovalno, strokovno ali pedagoško delo na ZF oziroma sodelujejo pri tem in so zaposleni na ZF. Pri delu katedre za fizioterapijo lahko sodelujejo tudi visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci, ki niso zaposleni na ZF, pa sodelujejo pri izvajanju posameznih študijskih programov in/ali raziskovalnih projektov.

Področja dejavnosti in prenosa znanja

 • raziskovanje in svetovanje na področju razvoja in testiranja naprav za fizikalno terapijo;
 • ergonomsko svetovanje oziroma promocijo zdravja na delovnem mestu;
 • izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov iz gospodarstva na področju preventivnih in kurativni

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje smer FIZIOTERAPIJA

PREDSTAVITVENI ZBORNIK za študente vpisane v študijskem letu 2019/2020

PREDSTAVITVENI ZBORNIK za študente vpisane v študijskem letu 2018/2019

 
Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)
 
Število kreditnih točk (ECTS): 180
 
Strokovni naziv diplomanta: diplomirani fizioterapevt (VS), diplomirana fizioterapevtka (VS)
 
Okrajšava naziva: dipl.fiziot. (VS)
 
Temeljni cilji programa
 
Temeljni cilj študijskega programa Fizioterapija na prvi stopnji je izobraziti in usposobiti bodoče diplomante za:
 • sposobnost uporabe teoretičnih znanj pri razvijanju, vzdrževanju in obnovi gibanja ter funkcijskih sposobnosti ljudi z omejenim, prizadetim ali okvarjenim gibanjem in/ali sposobnostjo zaradi bolezni ali poškodbe, v vseh starostih obdobjih
 • sposobnost uporabe teoretičnih znanj pri vzdrževanju in obnovi gibanja ter funkcijskih sposobnosti zdravih ljudi, v vseh starostnih obdobjih, z namenom ohranjanja in krepitve zdravja ter preprečevanja nastanka bolezni in poškodb
 • samostojno opravljanje dela in uresničevanje nalog s področja načrtovanja, organiziranja, vodenja, izvajanja in nadziranje fizioterapevtskega procesa na vseh ravneh zdravstvenega varstva
 • kritično razmišljanje in analitično reševanje problemov, ter razumevanje osnov znanstvenoraziskovalnega pristopa
 • nadaljnje izobraževanje na drugi in tretji stopnji
 • ozaveščanje o učenju, strokovnem razvoju in razvijanju osebnostnega razvoja kot vseživljenjskem procesu
 • razumevanje socialnega in kulturnega okvira, v katerem deluje zdravstveno varstvo v Sloveniji.
   

In kaj pravijo naši študentje?

 
Spletna stran za nemoteno in pravilno delovanje uporablja osnovne nujne piškotke. Obvezni piškotki in piškotki, ki ne obdelujejo osebnih podatkov, se naložijo samodejno, brez predhodne privolitve in z njimi ne obdelujemo nobenih podatkov. Analitičnih piškotkov ne uporabljamo. Več o piškotkih »