Raziskovalni laboratorij trenutno deluje na ozkem področju spremljanja kakovosti zraka v bivalnem okolju. V obdobju zadnjih petih let smo v laboratoriju vpeljali in izvajamo gravimetrično metodo spremljanja prašnih usedlin. Zaradi pomanjkanja opreme opravljamo le osnovni del analize, specifične preiskave vzorcev (kemijska analiza, elektronsko mikroskopiranje, analiza izotopov ogljika in drugo) pa opravljamo v drugih inštitucijah (laboratorij za sanitarno kemijo ZZV Celje, Inštitut Jožef Stefan). Nadaljevanje vizije omenjenega laboratorija vidimo v izvajanju raziskav na področju kvalitete zraka, predvsem na izpopolnjevanju vzorčevalnih metod in osnovnih enostavnih analizah. Prav tako v laboratoriju razvijamo nove enostavne merilnike za spremljanje onesnaženosti zraka z delci.

Poleg zagotavljanja pogojev za kakovostno raziskovalno delo je poslanstvo raziskovalnega  laboratorija tudi pedagoški vidik, predvsem zagotoviti študentom Sanitarnega inženirstva praktično delo v okviru različnih raziskav in diplomskega dela. Slednje je še posebej pomembno, če želimo dosedanji dodiplomski študij nadgraditi z vsebinami na podiplomskem študiju, kjer je raziskovalno delo študenta temeljnega pomena.

Upoštevajoč evropsko in slovensko zakonodajo ter posamezne panožne smernice na področju zagotavljanja varne hrane je vzdrževanje visokega nivoja higiene objektov in procesov, kjer se živila pridelujejo, predelujejo, pripravljajo, obdelujejo, dodelujejo in prodajajo eden izmed osnovnih preventivnih higienskih programov in eden od temeljev za vzpostavitev učinkovitega notranjega nadzora, ki temelji na načelih sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

Zato je na podlagi izpostavljenega, poslanstvo in hkrati nadaljnja vizija laboratorija za higieno objektov in procesov zagotoviti pogoje za izvajanje temeljnih in aplikativnih raziskav na področju obvladovanja higiene objektov, prostorov, opreme, procesov in osebja ter na širšem področju zagotavljanja varnosti živil v vseh fazah od polja do mize. Poleg zagotavljanja pogojev za kakovostno raziskovalno delo je poslanstvo laboratorija za higieno objektov in procesov tudi pedagoški vidik, in sicer zagotoviti študentom Sanitarnega inženirstva praktično delo s sodobnimi analiznimi metodami in instrumenti.

Poslanstvo Radiološkega laboratorija je opravljanje raziskovalnega dela na področju radiološke tehnologije ter pedagoškega dela študijskih programih Radiološka tehnologija 1. In 2. stopnje. Prav tako pomemben del poslanstva Radiološkega laboratorija je izvajanje znanstveno raziskovalnega dela na obeh stopnjah študija Radiološke tehnologije in izvedba raziskav v okviru doktorskega študija.

Sodelavci laboratorija za mikrobiologijo delujemo na pedagoškem in raziskovalnem področju. Študentom želimo zagotoviti ustrezno okolje in pogoje, kjer se lahko seznanijo s postopki mikrobioloških preiskav na področjih medicinske in zdravstvene mikrobiologije, sanitarne mikrobiologije, mikrobiologije naravnega in delovnega okolja, živilske mikrobiologije, v okviru katerih izvajamo tudi raziskovalno, strokovno delo, magistrska in doktorska dela. Aktivno se namreč vključujemo tudi v delo v projektih, ki jih razpisujejo Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za kmetijstvo, ARRS, MOL. Pri tem uspešno sodelujemo z drugimi inštitucijami, kot so Biotehniška in Veterinarska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Biotehniški izobraževalni center, Inštitut Jožef Stefan ter še nekateri drugi.
Poleg tega smo tudi pobudniki promocije študija na Fakulteti za zdravstvo v okviru delavnic za srednješolce v poletnem času v sodelovanju z Zvezo za tehniško kulturo Slovenije ter nekaterih izobraževanj v okviru Centra za vseživljenjsko učenje.

Senat

Predsednik: izr. prof. dr. Andrej Starc
pred. mag. Metka Skubic
viš. pred. mag. Nevenka Gričar
doc. dr. Renata Vauhnik
lekt. Tina Levec
doc. dr. Nejc Mekiš 
doc. dr. Mojca Jevšnik
doc. dr. Matic Kavčič
doc. dr. Gregor Gomišček
Predstavniki študentov: 
Gorazd Levičnik
Fazli Gashi
Barbara Kladnik

Komisija za dodiplomski študij
doc. dr. Martina Oder

Komisija za magistrski študij
doc. dr. Martina Oder

Komisija za doktorski študij
doc. dr. Gregor Gomišček

Komisija za raziskovalno in razvojno delo
doc. dr. Gregor Gomišček

Habilitacijska komisija
izr. prof. dr. Borut Poljšak

Komisija za kakovost
doc. dr. Miroljub Jakovljević

Komisija za mednarodne izmenjave študentov
doc. dr. Martina Oder

Disciplinska komisija za študente
pred. dr. Jelena Ficzko

Komisija za študente s posebnim statusom
pred. Nina Hiti

Komisija za obštudijske dejavnosti in prostovoljstvo
doc. dr. Damjan Slabe

Komisija za priznanja
doc. dr. Martina Oder

Komisija za Prešernove nagrade
viš. pred. mag. Nevenka Ferfila

Komisija za tutorstvo
doc. dr. Martina Oder

Akademski zbor

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci ter predstavniki študentov.
pred. dr. Jelena Ficzko

Upravni odbor

viš. pred. dr. Darja Thaler

Študentski svet

Predsednica študentskega sveta: Gorazd Levičnik
Podpredsednik študentskega sveta: Fazli Gashi

Center za vseživljenjsko učenje Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani deluje od leta 2009 in nadaljuje bogato tradicijo izobraževalnih dejavnosti, ki jih fakulteta in njene predhodnice že desetletja izvajajo za svoje diplomante in druge udeležence. Naš cilj je zagotavljanje stalnega sistema za prenos novosti v disciplinah in strokah v prakso in prilagajanje dejavnosti potrebam uporabnikov. Zdravstvena dejavnost se mora stalno prilagajati tako spremembam v potrebah prebivalstva kot razvoju znanstvenih ugotovitev, zato je nenehno dopolnjevanje znanja nujnost za slehernega zdravstvenega strokovnjaka.

Center pripravlja in organizira različne aktivnosti:

  • seminarje, delavnice, tečaje za strokovno javnost in za prebivalstvo,
  • programe usposabljanja za klinične mentorje,
  • izvedbo državnih in mednarodnih posvetov, konferenc, simpozijev, seminarjev,
  • izdaje študijskega in drugega gradiva za dejavnost vseživljenjskega učenja,
  • študijske programe za izpopolnjevanje.

Center razvija in spodbuja sodobne metode izobraževanja, ki izhajajo iz aktivne vloge vseh udeležencev. Vključenost Zdravstvene fakultete v mednarodne projekte s področja kontinuiranega izobraževanja zdravstvenih delavcev (npr. EIPEN) omogoča tudi mednarodno primerljivost.

Kontakti in informacije

Predstojnik CVU:
doc. dr. Miha Fošnarič
Tel. št.: 01 300 11 17
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Koordinatorka izobraževanj:
Vesna Osojnik
Tel. št.: 01 300 11 65
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Predstavitev

Ena od temeljnih nalog univerze je razvoj stroke, prenašanje najnovejših svetovnih spoznanj k nam in v prakso. To pa je mogoče samo, če so učitelji aktivno udeleženi pri kvalitetnem raziskovalnem delu, ki mora biti svetovno primerljivo. Že v času višje šole so nekateri znanstvenoraziskovalno delali – predvsem v povezavi z drugimi raziskovalnimi skupinami Univerze. S prehodom na visoko strokovni program pa so se pojavile tudi večje zahteve po raziskovalnem delu. Zato je bil s sklepom senata VŠZ v septembru leta 1998 ustanovljen Raziskovalni inštitut Visoke šole za zdravstvo, njegov prvi vodja je bil dr. France Sevšek.

Raziskovalno delo Zdravstvene fakultete je organizirano v okviru Raziskovalnega inštituta Zdravstvene fakultete. Poleg 'študijskih' področij kot so babištvo, delovna terapija, fizioterapija, ortotika in protetika,  radiologija, sanitarno inženirstvo in zdravstvena nega bomo v okviru Raziskovalnega inštituta razvijali tudi interdisciplinarno raziskovalno delo, ki naj bi ta področja povezovalo. Sem sodijo aplikativne raziskave na področju celostnega varstva starostnikov, njihovega življenjskega sloga, načinov ocenjevanja njihovih zmogljivosti, preprečevanja padcev itd. Znanstvenoraziskovalno pa bomo delovali tudi na področju biomehanike, ergonomije, razvoja ocenjevalnih testov, električne stimulacije, proučevanja učinkov športne vadbe na delovanje živčno-mišičnega sistema, zdravstvene ekologije in nadzora, globalnega pristopa reševanja problemov zagotavljanja varne hrane, analize podatkov, računalniške obdelave slik, biomedicinske simulacije in analize nelinearnih kompleksnih sistemov. Aktivni bomo tudi pri razvoju sodobnih metod izobraževanja v zdravstvu.

Raziskovalni inštitut ZF sodelavcem omogoča nastopanje na razpisih za financiranje znanstvenoraziskovalnega dela in s tem postopen prenos znanstvenoraziskovalne dejavnosti pod okrilje ZF in njen nadaljnji razvoj. Zato pričakujemo, da se bo postopoma izboljšala opremljenost laboratorijev ZF ter povečala možnost mladih za raziskovalno delo na izbranih področjih. Študentom se bodo ob tem odprle nove možnosti za izdelavo kvalitetnih diplomskih del, k delu pa bomo pritegnili tudi že uveljavljene raziskovalce.  
Posebno pozornost bomo posvetili tudi razvoju mednarodnega raziskovalnega sodelovanja. Prizadevali si bomo za povezovanje z različnimi raziskovalnimi institucijami po svetu. Pri tem bomo pozorni predvsem na dvig kvalitete raziskovalnega dela. Tako povezovanje nam bo omogočilo tudi skupno kandidiranje na mednarodnih razpisih.

Raziskovalni inštitut ZF skrbi tudi za prenos znanja v prakso. Poleg temeljnih raziskav se njegovi sodelavci ukvarjajo tudi z aplikativnimi raziskavami. Pridobljeno znanje bomo tudi v prihodnje prenašali v prakso preko seminarjev, člankov in aktivne udeležbe na domačih in tujih znanstvenih in strokovnih srečanjih. Inštitut bo v okviru svojih možnosti in zakona skrbel za izdajanje strokovne literature. Omogočal bo izmenjavo tujih in domačih strokovnjakov ter svetovanje in recenzije. Večji obseg raziskovalnega dela na ZF in njegova večja kvaliteta se bosta zrcalila tudi v kvalitetnejšem pouku. Študenti ZF bodo spoznavali pridobljeno znanje v obliki rednih predavanj, seminarjev ter sodelovanja pri raziskovalnem delu.

Vodja raziskovalnega inštituta

doc. dr. Gregor Gomišček, prodekan za raziskovalno delo

______________________________________________

Etični kodeks za raziskovalce UL

Evropski kodeks ravnanja za raziskovalno integriteto

Vodnik po najboljših praksah za raziskovalno integriteto in etiko

Projekti v teku

Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti (2015-2020)

Oddelek za babištvo 

Oddelek za delovno terapijo

Oddelek za fizioterapijo

Oddelek za protetiko

Oddelek za radiološko tehnologijo

Oddelek za sanitarno inženirstvo

Oddelek za zdravstveno nego

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.