Na izpit se prijavite preko informacijskega sistema - VIS. Sistem vas opozori, da boste za opravljanje izpita prejeli račun.

V primeru petega opravljanja izpita študent najmanj 30 dni pred izpitnim rokom vloži prošnjo za opravljanje izpita na Komisijo za študijske zadeve.

Študent, ki ima status študenta in je izpit pri določeni učni enoti že uspešno opravil, želi pa boljšo oceno, lahko pred zaključkom študija, izpit (celotni ali delni) pri posameznem predmetu samo enkrat ponovno opravlja. V primeru ponavljanja izpita velja višja ocena.

Študent nima možnosti popravljanja pozitivne ocene pri izpitu, pri katerem je bil dvakrat ali večkrat neuspešen. Študent lahko v enem študijskem letu izboljšuje oceno le pri treh predmetih. Prijave potekajo avtomatsko v informacijskem sistemu - VIS, brez prošnje.

Naknadne prijave oz. odjave na izpit niso možne. Nosilec predmeta oz. namestnik sme k izpitu sprejeti samo študente, ki so bili pravočasno prijavljeni in so na seznamu. Nosilec ne more in ne sme študenta prijavljati na izpit.

Če študent zaradi višje sile oz. opravičljivih razlogov ne pristopi k izpitu in se od izpita ne odjavi pravočasno, mu lahko Komisija za študijske zadeve na osnovi dokazila o obstoju opravičljivega razloga (npr. bolezni), posredovanega v roku 3 delovnih dni po izpitu oz. takoj po prenehanju obstoja opravičljivega razloga, skupaj s prošnjo, šteje, da se je od izpita odjavil pravočasno.

Četrto in peto opravljanje izpita se opravlja pred komisijo, ki jo sestavljajo najmanj trije člani. Na prošnjo študenta lahko Komisija za študijske zadeve odobri tudi drugo in tretje opravljanje izpita pred komisijo. Četrto opravljanje se lahko opravlja le pisno, s tem, da vsi člani komisije izpit samo pregledajo. Pri petem opravljanju izpita mora imeti študent možnost ustnega zagovora izpita. Pri petem opravljanju so prisotni najmanj trije člani komisije.

Študent, ki ni uspešno opravil izpita, lahko izpit ponavlja trikrat.

Študent lahko izpit opravlja štirikrat oz. petkrat, s tem, da mora za peto opravljanje mesec pred izpitnim rokom oddati prošnjo na Komisijo za študijske zadeve. Za ponavljanje se ne šteje ponovno opravljanje izpita na temelju uspešne pritožbe zoper izpitno oceno in zoper poteka izpita.

  • Za študente s statusom je plačljivo četrto in peto opravljanje izpita na 1. in 2. stopnji,
  • za osebe brez statusa je plačljivo prvo, drugo, tretje, četrto in peto opravljanje izpita na 1. in 2. stopnji,
  • plačljivo je posamično opravljanje diferencialnega izpita oz. predmeta na 1. in 2. stopnji

Cenik storitev za študente (UL)

Od izpita se lahko odjavite dan pred izpitom do 12.00 ure preko sistema VIS.

Primer: Če je izpit v torek, je zadnji rok za odjavo v ponedeljek do 12.00 ure.

Na izpit se lahko prijavite štirinajst (14) dni pred razpisanim izpitnim rokom in najmanj pet (5) pred razpisanim izpitnim rokom do 23.59 ure preko sistema VIS.

Če je izpit v

je zadnji rok za prijavo

ponedeljek

v sredo do 23.59 ure

torek

v četrtek do 23.59 ure

sreda

v petek do 23.59 ure

četrtek

v soboto do 23.59 ure

petek

v nedeljo do 23.59 ure

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke, saj ti omogočajo boljše in pravilnejše delovanje. Zaradi EU zakonodaje, vas moramo vprašati za soglasje. Prosimo vas, da sprejmete uporabo piškotkov in si s tem omogočite pravilen prikaz naše spletne strani. Piškotke uporabljajo vse spletne strani. Več informacij o piškotkih najdete na tej povezavi.