V okviru spletnega servisa COBISS/ Moja knjižnica uporabnikom omogočamo tudi elektronsko obveščanje o skorajšnjem poteku roka izposoje, o skorajšnjem poteku članstva in splošna obvestila knjižnice.

Začetno geslo za prijavo, s katerim lahko tudi samostojno pregledujete in podaljšujete rok izposojenega gradiva, uredite v knjižnici.

Obvestila lahko prejemate preko vaše elektronske pošte ali sms obvestil (plačljivo), tako da v segmentu e-obveščanje --> nastavitve izberete želena obveščanja.