Prosimo poskrbite, da je na strani omogočen JavaScript, ki poganja dodatek za dostopnost. Erasmus+

erasmus in ul

Program Erasmus+

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2021–2027.

Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja. Z visokokakovostnim, vključujočim izobraževanjem in usposabljanjem ter priložnostnim in neformalnim učenjem se mladim in udeležencem vseh starosti zagotovijo kvalifikacije in spretnosti, potrebne za njihovo pomembno sodelovanje v družbi, medkulturno razumevanje in uspešne prehode na trgu dela.

Program za obdobje 2021-2027 namenja velik poudarek socialnemu vključevanju, zelenemu in digitalnemu prehodu ter spodbujanju udeležbe mladih v demokratičnem življenju.

Podpira prednostne naloge in aktivnosti, določene v okviru evropskega izobraževalnega prostora, akcijskega načrta za digitalno izobraževanje in evropskega programa znanj in spretnosti. Poleg tega program pomaga pri:
- uresničevanju evropskega stebra socialnih pravic
- izvajanju strategije EU za mlade za obdobje 2019–2027
- razvoju evropske razsežnosti v športu

 Vrste Erasmus+ mobilnosti so:
- mobilnost študentov za študij (SMS),
- mobilnost študentov in mladih diplomantov za prakso (SMP),
- mobilnost osebja za poučevanje (STA) (v kombinaciji z usposabljanjem (STA-T)),
- mobilnost osebja za usposabljanje (STT).

 

Erasmus+ mobilnost študentov za študij (SMS)

KAJ?
Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na katerikoli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini. Partnerske institucije so tiste institucije, s katerimi ima Univerza v Ljubljani (UL) oz. članica UL podpisan Medinstitucionalni sporazum programa Erasmus + o izmenjavi študentov za ustrezno študijsko področje v določenem študijskem letu.
Študij v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vnaprej določen z dokumentom Študijski sporazum (Learning agreement), ki ga podpišejo študent, Erasmus+ koordinator na matični članici in Erasmus+ koordinator na tuji instituciji.

KDO?
Študent lahko sodeluje v programu Erasmus+ in pridobi status Erasmus+ študenta, če ima v celotnem obdobju študijske izmenjave aktiven status študenta na matični članici UL in je uspešno zaključil najmanj 1. letnik 1. stopnje.
Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova Erasmus+.

KAM?
Številni oddelki članic UL so vključeni v program Erasmus+ in vsak od njih ima povezave z različnimi institucijami po Evropi. Vsaka članica ima svojega Erasmus+ koordinatorja, ki daje študentom informacije o tem, s katerimi tujimi institucijami so podpisani medinstitucionalni sporazumi, ki so predpogoj za Erasmus+ izmenjavo in seznanja študente o možnostih prijave.
Sodelujoče države v programu Erasmus+ so vse članice Evropske unije, Islandija, Liechtenstein, Norveška, Severna Makedonija, Srbija in Turčija.
Erasmus+ študijske izmenjave ni možno opravljati v državi univerze pošiljateljice (Slovenija), v državi, v kateri študent med študijem prebiva, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere državljan je.
Študent mora celoten čas Erasmus+ študijske izmenjave bivati v kraju univerze gostiteljice.

KOLIKO ČASA?
Obdobje študijske izmenjave je časovno omejeno: študij na partnerski instituciji lahko traja na vsaki stopnji študija od najmanj 3 mesecev (90 dni) do največ 12 mesecev (360 dni). Izjema so enoviti magistrski študiji, kjer lahko Erasmus+ mobilnosti (študijske izmenjave in/ali praktična usposabljanja) skupaj trajajo 24 mesecev (720 dni).

ZA KOLIKO?
Osnovna Erasmus+ finančna pomoč za študijsko izmenjavo znaša v študijskem letu 2021/22 od 540 € do 600 € na mesec (odvisno od države mobilnosti). Študent lahko zaprosi tudi za dodatek k osnovni Erasmus+ finančni pomoči, tj. dodatek Javnega sklada (izjema so mladi diplomanti in študenti 3. stopnje, ki do omenjenega dodatka niso upravičeni), ki v študijskem letu 2021/22 znaša 67,76 €/mesec in ga podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Poleg tega pripada študentom iz socialno šibkejših okolij v 2021/22 še spodbuda v višini 250 €/mesec. Do spodbude so upravičeni tisti študenti, ki v določenem obdobju prejemajo (oni ali člani njihovega skupnega gospodinjstva) enega izmed socialnih transferjev Centra za socialno delo: državno štipendijo, denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek ali dodatek za velike družine.
Študenti s posebnimi potrebami, ki odhajajo na Erasmus+ študijsko izmenjavo, lahko zaprosijo za dodatna sredstva zaradi dodatnih stroškov, ki jih bodo imeli v času izmenjave zaradi posebnih potreb, kot so npr. dodatni potni stroški, prilagojen lokalni transport, dodatni stroški zaradi prilagojene namestitve, dodatni stroški zaradi pomočnika, stroški zdravstvenih storitev, stroški posebnih didaktičnih pripomočkov ipd.

 

Erasmus+ mobilnost študentov in mladih diplomantov za prakso (SMP)

KAJ?
Erasmus+ program študentu omogoča, da v okviru svojega študija ali v obdobju 12 mesecev po zaključku študija (diplomiranju ali magistriranju) opravi praktično usposabljanje v podjetju ali podobni organizaciji v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+. Študentu je na ta način omogočena nepozabna kulturna, jezikovna in zrelostna izkušnja, osebnostna rast, nova poznanstva in s tem večje možnosti za zaposlitev.

Praktično usposabljanje v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vsebinsko povezano s področjem študija. Za to jamčita mentor ali Erasmus+ koordinator na matični članici UL in delodajalec, ki podpišeta dokument Študijski sporazum za praktično usposabljanje (Learning agreement for Traineeship).

KDO?
Na razpis se lahko prijavi študent UL, ki ima v celotnem obdobju praktičnega usposabljanja v tujini aktiven status študenta na matični članici UL z izjemo diplomantov, ki se prijavijo v zadnjem letniku študija (ko še imajo aktiven status študenta) in opravijo praktično usposabljanje po končanem študiju, vendar ne kasneje kot v enem letu po zaključku študija (diplomiranju oz. magistriranju) oz. do zaključka upravičenega obdobja.
Dodatne zahteve, ki jih postavi članica UL, so lahko npr. zadostna motiviranost študenta, primernost prakse, ki naj bi bila v navezi s študijem, znanje jezika države, v katero odhaja na prakso …
Na razpis se ne morejo prijaviti študenti, ki imajo neporavnane finančne obveznosti iz naslova Erasmus+.
Študenti UL, ki so hkrati tudi zaposleni, se lahko prijavijo na razpis le v primeru, če jim delodajalec v obdobju praktičnega usposabljanja ne bi kril stroškov na podlagi izdanega potnega naloga.

KAM?
Študentje lahko opravljajo Erasmus+ praktično usposabljanje v državah članicah Evropske unije, na Islandiji, v Liechtensteinu, na Norveškem, v Severni Makedoniji, Srbiji in Turčiji.
Erasmus+ praktičnega usposabljanja ni možno opravljati v državi univerze pošiljateljice (Slovenija), v državi, v kateri študent med študijem prebiva, v državi svojega stalnega bivališča in v državi, katere državljan je.

KOLIKO ČASA?
Praktično usposabljanje v tujini lahko traja najmanj 2 meseca (60 dni) in največ 12 mesecev (360 dni) z izjemo enovitih programov, kjer lahko Erasmus+ mobilnosti (študijske izmenjave in/ali praktična usposabljanja) skupaj trajajo 24 mesecev (720 dni).

Minimalen obseg dela na praktičnem usposabljanju je 25 ur na teden.

ZA KOLIKO?
Osnovna Erasmus+ finančna pomoč za praktično usposabljanje znaša v študijskem letu 2021/22 od 540 € do 600 € na mesec (odvisno od države mobilnosti). Študent lahko zaprosi tudi za dodatek k osnovni Erasmus+ finančni pomoči, tj. dodatek Javnega sklada (izjema so mladi diplomanti in študenti 3. stopnje, ki do omenjenega dodatka niso upravičeni), ki v študijskem letu 2021/22 znaša 67,76 €/mesec in ga podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Poleg tega pripada študentom iz socialno šibkejših okolij v 2021/22 še spodbuda v višini 250 €/mesec. Do spodbude so upravičeni tisti študenti, ki v določenem obdobju prejemajo (oni ali člani njihovega skupnega gospodinjstva) enega izmed socialnih transferjev Centra za socialno delo: državno štipendijo, denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek ali dodatek za velike družine.
Študenti s posebnimi potrebami, ki odhajajo na Erasmus+ praktično usposabljanje, lahko zaprosijo za dodatna sredstva zaradi dodatnih stroškov, ki jih bodo imeli v času prakse zaradi posebnih potreb, kot so npr. dodatni potni stroški, prilagojen lokalni transport, dodatni stroški zaradi prilagojene namestitve, dodatni stroški zaradi pomočnika, stroški zdravstvenih storitev, stroški posebnih didaktičnih pripomočkov ipd.

 

Cilji mobilnosti so:
- izboljšanje učnih kompetenc,
- povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve,
- povečanje iniciativnosti in podjetništva,
- povečanje samozavesti in samospoštovanja,
- izboljšanje jezikovnih sposobnosti,
- povečanje medkulturne zavesti,
- aktivnejše sodelovanje v družbi,
- boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot,
- povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje( formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti.


Povezave:

Erasmus Charter for higher education 2021 - 2027 
Erasmus Policy Statement 
Okvirna primerjava ocenjevanja / Grading system
Navodila o izvajanju mednarodnih študijskih izmenjav in praktičnega usposabljanja študentov Univerze v Ljubljani
Erasmus+ Vodnik za prijavitelje
Pogosta vprašanja in odgovori pred, med in po Erasmus+ izmenjavi

Spletna stran UL ZF za nemoteno delovanje in čim boljšo uporabniško izkušnjo uporablja piškotke. Nujni piškotki se naložijo samodejno, brez predhodne privolitve in z njimi ne obdelujemo nobenih podatkov. Veseli bomo, če nam boste dovolili tudi uporabo preostalih piškotkov, saj vam lahko samo na ta način spletno stran še bolj približamo. Več o piškotkih »